Radi-Cal Palvelu

Radi-Cal - Diagnostisten laitteiden elinkaarenhallinta ja laadunvalvonta

Innovatiivinen palvelumme ja tehokas ohjelmistoratkaisumme maksimoivat laiteinvestoinneista saatavan hyödyn ja minimoivat laitteiden aiheuttaman ympäristövaikutuksen. Mitattua tietoa hyödynnetään elinkaaren jokaisessa vaiheessa.

Meillä on vuosien kokemus erityisesti terveydenhuollon sektorista. Kehittämämme palvelut tuottavat terveydenhuollossa toimiville asiakkaillemme tarkkaa ja reaaliaikaista tietoa laitteiden elinkaarenhallintaan ja diagnostisilta laitteilta vaadittavaan laadunvalvontaan. Helppokäyttöinen ohjelmistomme on kehitetty ja testattu tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Kartoituspalvelu

Teemme asiakkaalle käytössä olevien näyttöjen auditoinnin ja kartoituksen. Kartoituksen perusteella asiakas saa raportin, jossa kerrotaan mitkä näytöt tulisi suosituksien mukaan vaihtaa sertifioituun diagnostiseen näyttöön.

Ovatko tiedot työasema- ja oheislaitteista ajan tasalla? Jos tunnet epävarmuutta asian suhteen, niin anna meidän auttaa. Suoritamme teknisen kartoituksen, jonka jälkeen saat tarkan selvityksen verkossa olevasta päätelaiteympäristösi ja laitteiden iästä. Kartoituksen aikana saat myös mitattua tietoa laitteiden käytöstä. Sen perusteella voidaan suorittaa optimointitoimenpiteitä, saada aikaan säästöjä sekä hyödyntää tietoja tulevissa hankinnoissa.

Hankintapalvelu

Autamme ja opastamme sopivan diagnostisen näytön valinnassa jokaiseen käyttötarkoitukseen. Näin vältytään turhilta kustannuksilta. Asiakas voi hankkia näytöt omaksi tai palvelulaitteina Diviconilta.

Käyttöasennuspalvelu

Asennamme valitut näytöt paikalleen ja liitämme näytöt laadunvalvontaohjelmistoon ja Radi-Cal laiterekisteriimme. Radi-Cal -palvelun lähetyksenseuranta varmistaa toimituksen vastaanoton ja paikalleen asennuksen oikeaan aikaan. Palvelu luo automaattisesti laitekortit ja varmistaa, että hankitun laitteen lähtötiedot ovat oikein myyjän, asiakkaan ja rahoittajan laiterekistereissä.

 • Näytöt kirjautuvat automaattisesti Effectoriin jo lähetettäessä.
 • Erillistä inventaariolappua ei tarvita.
 • Vastaanottotarkastuksen tai asennuksen yhteydessä näyttö paikannetaan ja lukitaan käyttökohteeseen.
Laadunvarmistuspalvelu

Asianmukaisen diagnostisen näytön hankinta ei yksistään riitä laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Näyttöjen suorituskyky laskee ajan saatossa, joten näytöt vaativat sekä automaattisen laadunvalvonnan että myös kohteessa tapahtuvan säännöllisen laadunvalvonnan käyttäjän sekä asiaan perehtyneen asiantuntijan toimesta.

Radi-Cal -järjestelmä tukee näyttöjen laadunvarmistusta ja aktiivisesti ohjaa siihen liittyvää työprosessia.

Ennen laadunvarmistusta:

 • Järjestelmä muodostaa ajantasaisen vuosikellon ja huomauttaa milloin ja missä on laadunvarmistuksia.
 • Laadunvarmistusmittaukset muodostuvat mittauskerroista, jotka sisältävät tietyn määrän tarkistettavia näyttöjä.
 • Järjestelmä muistuttaa aktiivisesti laadunvarmistuskäynneistä tietyn kokonaisuuden mukaan.
 • Järjestelmä paikantaa näytöt ja näyttää sijainnit pohjakartassa. Ilmoittaa, jos paikka on eri kuin edellisellä laadunvarmistuskäynnillä.
 • Järjestelmä suunnittelee laadunvarmistuskäynnin liikkumisen kannalta järkeväksi.

Laadunvarmistuksen aikana:

 • Mittaustulosten automaattinen syöttö Radi-Caliin suoraan mittarista järjestelmään. Visuaaliset arviot manuaalisella syötöllä.
 • Tulokset muodostavat mittauspöytäkirjan ja erillisen raportin huomioineen. Raportit lähetettävissä järjestelmästä automaattisesti suoraan kohdeyksikköön.
 • Mittauspöytäkirjan kentät ovat järjestelmässä siten, että tiedot voidaan ketterästi poimia esim. tietyiltä ajanjaksoilta.
 • Järjestelmässä on mittaustulosten koontitaulukko, johon voidaan tuoda kaikki mitattu data myös aikaisemmista, vanhoista exceleistä.
 • Laadunvarmistuskäynti kuitataan tehdyksi, jolloin seuraava kerta määritellyn ajan kuluttua, esim. 1 vuosi.

Laadunvarmistuksen jälkeen:

 • Laadunvarmistusmittauksen laskutuksen muodostaminen valitulta ajanjaksolta Monetralle.
 • Laadunvalvoja tekee päätöksen näytön poistosta. Valitaan näyttö poistettavaksi tietyn ajan kuluessa ja tilalle joko tilataan tai ei tilata uusi näyttö. Tiedot sijoituskohteesta siirtyvät samalla, jos uusi laite sijoitetaan samaan kohteeseen.
 • Järjestelmä muodostaa poistetusta näytöstä loppuraportin, josta selviää poiston syy (numeerinen ja/tai kuvaileva).
 • Käytössä olevista, poistetuista ja varastoiduista näytöistä muodostuu omat listat, jossa näytön statusta voidaan muuttaa (esim. näyttö otetaan varastosta takaisin käyttöön, jolloin uusi paikannus).
 • Koontitaulukkoa voidaan tarkastella kokonaisuutena tai suodattaen (näytön merkki, malli, perussäädöt, mittauskerrat, mittaustulokset, huomiot).
 • Järjestelmä tekee mittaustulosten perusteella käyttöikäarvioita sekä ehdottaa käyttötuntien ja paikannuksen perusteella mahdollisia ristiinvaihtotarpeita.
Erilliskierrätyspalvelu

Emme keskity ainoastaan laadunvalvontaan, vaan seuraamme puolestasi myös näyttöjen käyttöä. Jos havaitsemme käytössä tehostamisen varaa, niin teemme käyttöön ja kierrättämiseen liittyviä optimointiehdotuksia, jotka voimme myös tarvittaessa toteuttaa. Tällä varmistat, että saat toiminnallesi parhaan arvon hankinnoista.

Radi-Cal palvelun avulla saadaan tarkat tiedot kierrätettävien työasemien ja oheislaitteiden käyttötuntimääristä ja huoltohistoriasta. Sen avulla on helppo määritellä, miten laite tulee kierrättää eli tuhotaanko se vai voidaanko sitä jälkimarkkinoida. Järjestelmän avulla voidaan etsiä paras jälkimarkkinahinta eri toimijoilta. Tuhottavien laitteiden osalta saadaan laskettua myös kokonaishiilijalanjälki.

Ylläpidämme jokaisen diagnostisen näyttösi tiedot Radi-Cal laiterekisterissämme koko niiden elinkaaren ajan aina hankinnasta kierrätykseen saakka. Laiterekisterimme on integroitu laitevalmistajien laadunvalvontaohjelmistoihin. Tallennamme laiterekisteriin mittauspöytäkirjat ja tehdyt huoltotoimenpiteet. Kierrätämme näytöt aina vastuullisesti. Saat todistuksen sarjanumeron tarkkuudella jokaisesta näytöstä.

Case Länsi-Pohjan keskussairaala

Diviconin järjestelmäasiantuntijat suorittivat yhdessä asiakkaan kanssa Länsi-Pohjan keskussairaalassa kokonaisvaltaisen diagnostisten näyttöjen kartoituksen. Kartoituksen lopputulemana Divicon raportoi, mitkä diagnostiset näytöt olivat käyttötuntien osalta elinkaarensa päässä ja tulisi vaihtaa sertifioituun näyttöön. Myös laadunvalvonnassa havaittiin tehostamisen tarvetta. Diviconin asiantuntija teki suunnitelman näyttöjen vaihtoprojektista, jossa otettiin myös asiakkaan vallitseva toimintaympäristö huomioon.

Kaikki uudet asennettavat diagnostiset näytöt liitetään Diviconin laadunvalvonnan lisäksi Diviconin Radi-Cal laiterekisteriin. Jatkossa asiakas voi olla luottavaisin mielin, että kaikki tiedot löytyvät yhdestä paikasta koko diagnostisen näytön elinkaaren ajan.

Palvelumme takaa koko sopimuksen ajan kansallisten ja kansainvälisten suositusten mukaisen kuvanlaadun, jota valvotaan jatkuvasti.

Edelleen valtaosa terveydenhuollossa käytettävistä katselujärjestelmistä on varustettu nopeasti vanhentuvalla, ja näin ollen optimaaliseen potilastyöhön soveltumattomalla tekniikalla. Asianmukaisen, diagnostisen näytön hankinta ei yksistään riitä. Jotta radiologiset tai muut potilaiden kuvat näkyvät kuvan arvioijalle oikealla tavalla, on diagnostisille näytöille olemassa laadunvalvontasuositukset (STUK). Laadunvalvonnan tarpeen määrittää se, minkälaisessa käytössä näyttö on, ei näyttötekniikka. Suositusten mukaan diagnostisille näytöille on tehtävä säännöllistä laadunvalvontaa käyttäjien ja asiantuntijoiden toimesta. Jos medikaalikuvien arvioinnissa käytetään perusnäyttöjä, eivät suositusten tekniset vaatimukset täyty.

Terveydenhuollon haasteita Suomessa:

 • Julkisen terveydenhuollon kustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti
 • Uutta teknologiaa ei hyödynnetä tehokkaasti
 • Toiminnan tehokkuusvaatimukset kasvavat
 • Väestön sairastumisriski kasvaa nopeasti
 • Hoitopaikkojen keskittäminen kasvattaa telelääketieteen tarpeita, koska välimatkat hoitopaikkoihin tulevat kasvamaan

Radiologisen kuvatarkastelun yksi ongelma on päätelaitteiden ja näyttöjen erityisvaatimusten jälkeenjääneisyys. Kun kuvantamisketju päivitetään vastaamaan STUK:in vaatimuksia sekä EU:n direktiivejä, hyödyt hoitotyössä ovat välittömät. Lääkärit kokevat työskentelyolosuhteiden parantuneen, diagnosointi nopeutuu ja potilasturvallisuus paranee.

Konsultoivan lääkärin palkkiot diagnoosia tarkennettaessa pienenevät, tarve potilaan uuteen käyntiin lääkärin vastaanotolla vähenee, konsultaation tarve ja kulut vähenevät ja ulkoistetussa palvelussa luettavien kuvien kuukausittaiset kulut poistuvat.